İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
KIRIKKALE
Kirikkale Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Müdürlüğü Görevleri

5902 sayılı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun


Üçüncü Bölüm…..

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik Müdürlükleri

İl afet ve acil durum müdürlükleri

Madde 18

İl afet ve acil durum müdürlükleri

MADDE 18- (Değişik:20/2/2014-6525/35md.)

(1) İllerde,bütünleşik afet  ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumludur.İl Afet ve Acil Durum Müdürleri,Başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır.Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dahilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek,afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak.
b) Afet ve acil durum riski azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve
kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak uygulamak ve uygulatmak.
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak.
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonu
yapmak ve belgelendirmek.
f) Afet ve acil durumlarda,gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.
g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.
ğ)Başbakanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.
h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.
ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili
hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
i) Başbakanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başbakanlığın onayına sunmak.                                                                                                                                                                                                                        

j)Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

k)Başbakanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır.

(4)İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayasıyla açılmış ve açılacak davalar valilik husumetiyle yürütülür.